puiduenergia

Puiduenergia – väljaanne metsaomanikele

Wood Energy and Cleantech projekti raames valmis uus trükis “Puiduenergia – väljaanne metsaomanikele”. Trükis sündis Eesti, Läti ja Rootsi partnerite koostöös ning on kasulik materjal kõikidele metsaomanikele.

Väljaandes käsitletakse teemasid nagu hakkepuidu tootmine, metsaomanike otsused ja vastutus, energiapuidu mõõtmine ja kvaliteet, raielankide mehhaniseeritud töötlemine ning kuidas vältida eksklike otsuste langetamist.

Huvilistel on trükist võimalik küsida Energiaklassi kontorist Kreutzwaldi 56-A301. Samuti on väljaanne kättesaadav ka siit

Puiduenergia kasutamise infopäev

SA Erametsakeskus ja Eesti Maaülikooli Energiaklass korraldavad:
Puiduenergia kasutamise teine infopäev lõuna ja ida piirkondade omavalitsustele (esimene toimus 30.08.2011 Pärnus).

Toimumisaeg: 18. oktoober 2011, Tartus, Dorpati konverentsikeskuses

Moderaator: Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige

Teemad:
9.00 – 9.20 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv
9.20 – 9.30 Sissejuhatus (Jaanus Aun)

Poliitikablokk:
9.30 – 10.00 Puiduenergia osatähtsus riigi energiapoliitilistes arengutes – Einari Kisel (MKM). Puidu
kasutamine energeetikas. EL suunised ja soovitused puidu kasutamiseks energeetikas. EU 2020
agenda täitmine Eestis (seadusandlus, plaanid ja senised tulemused). Puidu roll taastuva
energiaallikana.
10.00 – 10.30 Puitu jätkub ja raiuda tohib! – Hardi Tullus (EMÜ). Ressursiülevaade suunitlusega (mis
puu mis piirkonnas maakonniti).
10.30 – 10.45 kohvipaus

Äri- ja tehnoloogiablokk:
10.45 – 11.30 Puiduenergia kasutamise tehnoloogilised aspektid – Ülo Kask (TTÜ)
11.30 – 12.00 Puiduenergia kasutamise ärimudel Soome näitel – Asko Puhakka (Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu, bioenergia lektor). Loeng toimub inglise keeles, olemas sünkroontõlge eesti
keelde.
11.30 -12.00 Täislahenduste (katlamaja ehitus ja hilisem haldus, toorme sisseost ja kasutus)
võimalikkus KOV-de jaoks, nende tasuvus ja majanduslik efekt – Pavel Bogdanov (Märja Monte OÜ)
12.30 – 13.30 Lõuna

Kogemuse blokk:
13.30 – 14.00 Soome edulugude näide: kuidas Eno kunta probleemid on lahendatud puiduenergia
kasutamise läbi – Jouko Parviainen (Josek Oy).
14.00 – 14.30 Tooraine kvaliteet, raiejäätmete kasutus, paberi kasutamine kuivatamisel – Üllar Rosin,
(RMK)
14.30 – 15.00 Eesti praktika (näide) puiduenergia kasutamises KOV-s fossiilsete kütuste asemel –
Raido Liitmäe, Muhu vallavanem.

Praktiline blokk
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.45 sõit Elvasse
15.45 – 17.00 Hakkpuidu kasutamine praktikas Elva linna näitel. Vestlusring seminarist osavõtjate,
korraldajate ja Elva Soojus OÜ võtmeisikute vahel.
17.00 – 17.30 Tagasisõit Tartusse (sõidu lõpp seminari toimumiskohas)

Sihtgrupp kõik asjasthuvitatud, sh valdade esindajad, vallaasutuste ja metsaühistute juhid, maavalitsused, RKAS.

Wood Energy and Cleantech projektikohtumine Riias

Taaskordsel Market Analysis teemalisel projektikohtumise nõupidamisel arutati koostatud analüüsi tulemusi ning võrreldi riikidevaheliste turuanalüüsi tulemuste korrektsust, sobivust ja paikapidavust. Leiti, et regioonide kohta täieliku turuülevaate koostamiseks jääb projekti ressurssidest väheseks ning piirdutakse turu ülevaatega hindade, puidukoguste ning samuti keskküttesüsteemides kasutatud puidu ja toodetud energia osakaale.
Samuti pandi paika piirkondi võrdleva analüüsi pidepunktid, et tulemused oleks võrreldavad.
Turuanalüüside tulemused saabuvad septembri alguses.

Projekti ekspertide meeskond

Woodenergy projekt:Energiaklassi esindajad Rootsis, Norrköpingis

Woodenergy projekti raames toimus 10.-13. aprillil puiduenergia alane õppereis Rootsi, Östergotlandi maakonda. Rootsi on heaks näiteks puiduenergia kasutamisel. Pool õppereisist oli seminaride vormis, mis hõlmasid kogu puidu-energia ahelat. Keskenduti raiejääkide kasutamise temaatikale (oksad, ladvad), eraldi teema oli kändude juurimine.

Materjale:

International handbook From Extraction of forest fuels to Ash recicling

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensating fertilising

Välivaatluste käigus külastati raielanke, puidujääkide hakkimist ning vaadeldi hakkel ja jäätmetel töötavaid koostootmisjaamu ning katlamaju.

Pilt 1. Kuhjatud raiejäägid ja jääkide hakkur

Rootsis on levinud raiejääkide aunade katmine jõupaberiga selleks, et tagada nendest toodetava puiduhakke õige niiskus.

Pilt 2. Jääkide katmise paber

Külastatud jaamadest kõige mastaapsem oli E.ON-i Händeloverket Norrköpingi linna lähedal, kus põletati peamiselt puiduhaket. Kuid ka prügipõl. Protsessi reguleerimiseks kasutati hakitud autorehve.

Väiksemamõõduline näide oli Finnspångi linna keskkütte katlamaja, mis koosnes kahest osast. Üks pool puiduhakke põletamiseks ning teine pool prügi põletamiseks.

Pilt 4. E.ON-i Händeloverket Norrköping

Pilt 5. Finnspångi keskkütte katlamaja.

Woodenergy projekt: Rahvusvaheline projektipartnerite kohtumine Maaülikoolis

22. veebruaril toimus Woodenergy projekti raames Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline projektipartnerite kohtumine.

Arutati projekti käiku ja edasisi plaane:

Seoses metsaomanike ning teiste puiduenergia huvigruppide teadvuse tõstmisega  tehakse projekti raames lühifilm ning brošüürid.

Puidu kasutuse planeerimise  osas on käidud omavalitsustega rääkimas ning vaadeldud Sangaste ja Muhu valdade puiduhakkega varustamise eripärasid.

Ärilise poole pealt plaanitakse teha esimese sammuna võrdlevaid turuuuringuid.

Edasi soovitakse uurida, kuidas tehnoloogiafirmad ennustavad turu muutumist. Kompetentsi tõstmiseks tuleb koolitusreis Rootsi, kus demonstreeritakse sealset puidu-energia tootmise ahelat.

Tootmise ja tehnoloogia uuringutes tahetakse esmalt keskenduda ressursside mahtudele ja kokku võtta regioonide energiatarbimised liigiti. Samuti üritatakse leida eeldused ja indikaatorid, mis defineerivad puhtaid tehnoloogiaid ja nende seisu projekti regioonides.

Esindajad olid kõigist partnerorganisatsioonidest : Östergotlandi maakonna nõukogu ja Rootsi Erametsaliit, Eesti Maaülikool ja Eesti Erametsakeskus, Vidzeme regiooni planeerimisosakond ning Läti maaelu nõuandmis- ja koolituskeskus.

Wood Energy ja Cleantech projekt energiaklassis

Avaliku sektori otsustajad, eraisikud (metsaomanikud, majapidamised, tudengid) ning teised huvigrupid vajavad rohelise ühiskonna kohta kõrget teadvustamise taste. Wood Energy and Cleantech projekt püüab varustada faktide ja plaanidega investeeringuid energeetikasektoris, keskendudes puidu tootmise ja energiatarbimise ahelas energiasäästlikusele.

Projekti partnerid on:

Eestist: Tartu regioon –  Eesti Maaülikool ja Erametsakeskus,

Lätist: Vidzeme regioon – Läti Riiklik Metsateenistus ja Vitzeme regiooni planeerimisosakond,

Rootsist: Östergotlandi maakond (juhtpartner) – Östergotlandi maakonna nõukogu ja Rootsi Metsaagentuur.

Projekti eeldatavad tulemused:

  • Kõrgem avalikkuse teadlikkus bioenergia küsimustes.
  • Piirkondlikud tegevuskavad puiduenergia kasutamise tõhustamiseks.
  • Cleantech tehnoloogia kasutusvõimalusi arvestavad uuringud, investeeringute arvutused ja planeerimisvahendid.
  • Teadmiste vahetamisest kõrgendatud oskused kaugkütte toimimises ning metsa kasutamises.

Kontakt:

Alo Allik

alo.allik@emu.ee