keskküttesüsteem

Elva keskküttesüsteemi juhtumiuuring

Projekti Wood Energy and Cleantech raames teostatakse Elva linna soojamajanduse juhtumiuuring. Uuringu eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade ühe piirkonna puitkütusel baseeruva soojamajanduse arengust ning selle kasulikkusest ümbruskonnale ja ühiskonnale.

Lõpparuanne valmib Eesti Maaülikooli ja mitmete ekspertide koostöös. Lõpparuandes antakse ülevaade linna üldisest arengust, investeeringutest soojamajandusse, majanduslikest aspektidest, hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest.

Advertisements