energiamärgis

Infotund TREAs 25.04.2011

Tartu Regiooni energiabilanss –  Martin Kikas 

Tartu Regiooni energiatarbimine 7 091 294 MWh, mis on 277 miljonit EUR( kütuste primaarenergia sisaldus+imporditud elekter). Mõttekoht on see, et  kuidas 277 miljonit EUR võiks jätta piirkonda ?

Kogu energiakasutusest Tartu Regioonis energiakasutuse osakaalud

48% soojaenergia
31% mootorikütus
21% elektri tootmine

Elektrienergia tootmine Tartu Regioonis toimub väga suurel määral taastuvenergiast, mis katab ära 9% Tartu Regiooni elektritarbimisest.

Hüdroelektrijaamadest – 1022 MWh
Maagaasist  -1 5 255 MWh
Turvas, puit – 1 21 278 MWh
Katame sellega 9% elektritarbimisest.

Hoonete energiatõhususest – Kalle Virkus

2002 direktiiv koostati metoodika energiatõhususe arvestamiseks
metoodika järgi tehti ka energiatõhususe miinimumnõuded.

2010.a. 19mai. uus redaktsioon 2010/31

juurutamiseks aega 2012, juuli.
Uus teema – liginullenergiatarbega
Tuleb kasutada kohalikku taastuvat kütust.

REHVA konverentsil otsustatakse, mis on nullenergiahoone.
1000m2 piir kaotatakse ära.
peab tekkima kava ligi nullenergia hoonete arendamiseks
energiatõhususe arvutamise metodoloogia, mis ei tohi hälbida liikmesriikides 15%
energiamärgiste andmine muutub karmimaks ning hakatakse kontrollima
-Avalik haldus kuni 500m2 ja 5 aasta pärast 250m2
– hakatakse arvestama üksikute materjalide energiatõhusust.
– suur vastutus pannakse avaliku haldusele
– liginullenergiahooneid peab hakkama ehitama 2018.a. 31.detsember.

Eesti seadusandlus
– miinimumnõuete tingimused rakenduvad, kui renoveerimise maksumus on 30% hoone ehituse maksumusest.
– paneb vastutuse OV ehitusjärelvalve osas, kuid OVses puudub kompetents.
– sisekliima osa on väga suur ning problemaatiline.
Tartu lasteaiad ja koolid
– 200 – 300, üksikud hooned ka kõrgema
– 120 – 200, väiksem veetarbimine ja madalamad temperatuurid.
Lasteaedu ja koole ei saa tegelikult ühte patta panna.
Osalt töötas ventilatsioon väga hästi ning osalt ka väga kehvalt või üldse ei töötanud.
Lasteaedade juures on oluline, et sisekliima oleks hea. Soojustatus polegi nii väga oluline.

Probleem on, et keegi täpselt ei tea ikkagi, mis hoones toimub. Palju hoone tavaliselt tarbib ning kas on midagi katki/viga või mitte midagi – lahendus on SEADMED, mis monitoorivad koguaeg.

Energiaplaneerimise metoodika uuendamine – Marek Muiste

Lõuna Eesti piirkonnas ringleb 400-500milj. EURi ning keegi täpselt ei tea kuidas see raha ringleb ning kuidas kasu lõigatakse.
Küsimus on selles, et kuidas tõsta elukvaliteeti?
Vähe tehakse energiakavasi selle tõttu, et tõsta elukvaliteeti või selle pärast et energia on äri ning Omavalitsus pole isegi huvitatud selles osalemisest ja omavalitsus esindaja ei oska piisavalt hästi energiastrateegiat kasutada

Energiakava vajalikkus

– Planeerimaks energiatootmise vastavus tarbimisele
– Keskkonnamõju vastavus vastavalt tekitatud CO2-le

Integreeritud energiakava

Siia on integreeritud erinevad osad nii majanduse, sotsiaalse, kui energia kasutamine.

Kliima- ja energiakava

Keskendub peamiselt elukeskkonnale.

Prioriteediks on elukeskkonna parendamine

– Keskkonnamõju arvestamine ja vastavus mõju neutraliseerimisele

– Sotsiaalse mõju arvestus

– Eesmärgid võetud elukeskkonnast

Täname TREAd korraldamast!