Melliste algkool-lasteaed-spordihoone energiauuring

Veebruari alguses valmis Mäksa vallavalitsuse tellimusena teostatud energiauuring Melliste külas paiknevale algkool-lasteaed-spordihoonele.

Uuringu käigus koguti ning analüüsiti hoonetekompleksi olemasolevaid tarbimisandmeid, leidmaks võimalikke kitsaskohti hoonete energiatarbes ning pakkumaks välja võimalikke lahendusi. Lisaks olemasolevate andmete analüüsimisele, teostati sisekliima mõõtmisi, hoonete välispiirete termograafiline ülevaatus, vedelgaasi katelseadme kasuteguri mõõtmine ning kompleksi nädalase elektrienergiatarbe mõõtmine.

Arvutuslikud soojakaod läbi hoonetekompleksi välispiirete 2010. aastal

Uuringu tulemustest selgus muu hulgas, et 19,4% mõõtmisperioodil tarbitud elektrienergiast (0,46 MWh) võetakse võrgust ajal, mil kedagi hoonetekompleksis ei viibi. Seoses elektrituru avanemisega 2013. aastal. Selle vähendamise võimalustena pakuti välja nii seadmete vooluvõrgust eemaldamist kui ka küttesüsteemi pumpade vahetamist. Uute pumpade tasuvusajaks kujunes praeguste hindade juures 5…10 aastat. Pärast 2013. a. toimuvat elektrituru avanemist tasuvusajad muidugi vähenevad.

Hoonetekompleksi hetktarbevõimsus nädalase mõõteperioodi jooksul

Hoonetekompleksi köetakse vedelgaasi katelseadme abil ja seeläbi oli 2011. a. soojaenergia MWh hind üks Eesti kallimaid. Termograafilise ülevaatuse tulemusi ning hoonete välispiirete arvutuslikke soojakadusid arvestades tehti soovituslikud säästupaketid algkool-lasteaia osa soojustamiseks. Kõik paketid sisaldasid küttesüsteemi vahetust ning tasakaalustamist, sest hoone lõunapoolsemas küljes esines ruume, kuhu kasutajate hinnangul piisavalt soojaenergiat ei jõudnud. Ka sisekliima mõõtmised näitasid, et vastavas hoone osas on keskmine temperatuur madalam.

Väljavõte sisekliima mõõtmistulemustest

Lisaks hetkeolukorrast ülevaate andmisele, hinnati uuringus muu hulgas järgmiste lahenduste rakendamisest saadavat säästu:

  • öise temperatuurialanduse rakendamine;
  • välispiirete soojustamine (erinevad meetmed, säästupotentsiaalid ja tasuvusajad);
  • küttesüsteemi pumpade vahetus ning seadearvude reguleerimine;
  • kütteliigi vahetus.

Uuring on kättesaadav siit

 

Jaanus Uiga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s